Monthly Archives: مهر ۱۳۹۴

آموزش گام به گام حسابداری تعهدی (بخش عمومی)

در راستای اجرای حسابداری تعهدی (بخش عمومی) مطابق بخشنامه ۵۴/۲۱۵۱۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ معاونت محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، علیرغم تلاش همه جانبه مسئولین و دست اندرکاران ذیربط ، این شرکت جهت تسریع و تسهیل نمودن روشهای اجرایی